Ubytovací řád – Apartmány Stříbrňák

1. Kouření na pokojích je přísně zakázáno pod pokutou 3.000,- Kč. Apartmány Stříbrňák si v souvislosti sporušením zákazu kouření vyhrazuje právo v případě vzniklé škody ze strany hosta, požadovat úhradu vzniklé škody apřipočítat k ní částku 3000 Kč.

2. Apartmány Stříbrňák jsou oprávněny ubytovat hosta, který je řádně registrovaný. Při příjezdu host předloží platnýprůkaz totožnosti, vyplní s pracovníkem recepce potřebné formuláře a zaplatí v hotovosti celkovou cenu za ubytování.Ubytovaný host obdrží na recepci dva klíče, z nichž jeden je od vstupní branky do areálu ubytování a zároveň k branceumožnující vstup k vodě/do lesa, druhý klíč je od pokoje, součástí klíčů je i kartička, která se zasunuje po vstupu doapartmánu (rozsvítí) a vysune při odchodu z apartmánu (světlo zhasne). Zároveň host obdrží dálkové ovládání odvstupní brány do areálu ubytování (oproti vratné záloze). Všechny dveře a branky se po celý den vždy zamykají,prosíme o dodržování tohoto pravidla. Jedná se především o Vaši bezpečnost.

3. Ve nestandardní situaci může provozovatel ubytování nabídnout hostu náhradní ubytování, než které bylo původněrezervováno. Náhradní ubytování se nesmí zásadně lišit od původní hostem potvrzené objednávky.

4. Ubytovaný host se zdržuje v areálu ubytování jenom na místech jemu vyhrazených a není oprávněn vstupovat doprostor označených jako PRIVÁT.

5. Návštěvy hosté přijímají pouze v prostorách areálu ubytování. V pokoji může host přijímat návštěvy pouze sesouhlasem příslušného pracovníka recepce a to po dobu od 08.00 hod do 22.00 hod. Za návštěvu, která zůstane vpokoji po 22.00 hod, jsou Apartmány Stříbrňák oprávněny účtovat cenu pobytu za jednu noc.

6. Host, který je ubytován před šestou hodinou ranní (6:00), je povinen zaplatit cenu za celou noc.

7. V pokoji a v prostorách Apartmánů Stříbrňák nesmí host bez souhlasu vedení ubytování přemísťovat zařízení anábytek.

8. Host nesmí používat vlastní elektrické zařízení a provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.Toto nařízení neplatí pro přístroje osobní potřeby jako např. Holící strojky, fény, nabíjení mobilních telefonů,přenosných počítačů, tabletů atd.

9. Z bezpečnostních důvodů nesmí děti mladší deseti let (10 let) zůstávat v pokojích a společných místech bez dozorudospělé osoby (zákonného zástupce). Zákonný zástupce dítěte je plně odpovědný za škody, které dítě způsobí.

10. Host v pokoji nesmí uskladňovat věci a zařízení, pro které pokoj není určen. Pro uskladnění takových věcí se hostdohodne s pracovníkem recepce.

11. Psi a jiná domácí zvířata mohou pobývat s hosty na pokojích po předchozím souhlasu od pracovníka recepce.Poplatek za zvíře může být hostu účtován dle platného ceníku.

12. V době od 22.00 hod do 07.00 hod je host povinen dodržovat noční klid, tj. nerušit ostatní ubytované hosty vApartmánech Stříbrňák. Host je především povinen nezatěžovat ostatní hosty nadměrným hlukem, a to především sdůrazem na noční klid. V případě rušení nočního klidu jsou Apartmány Stříbrňák oprávněny okamžitě hostovi zrušitpobyt bez náhrady ceny za tento pobyt.

13. V případě zjištění škody má host povinnost bez prodlení nahlásit danou skutečnost pracovníkovi recepce. Zaškody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host dle Občanského zákoníku a jiných platnýchpředpisů.

14. Host užívá pokoj po sjednanou dobu. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána jinak, host má povinnost vyklidita opustit pokoj nejpozději do 11.00 hod (Check-out) posledního dne a do této doby je povinen pokoj uvolnit.Neučiní-li tak, jsou Apartmány Stříbrňák oprávněny účtovat hostu za každou započatou hodinu poplatek spojený spozdním odjezdem ve výši 100,- Kč. V případě, že Apartmány Stříbrňák mají tento pokoj již dříve rezervovaný, a hostneuposlechne výzvy, či není v ubytování přítomen, vyhrazují si Apartmány Stříbrňák právo za účasti tříčlenné komisesepsat seznam věcí a uložit je na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si jej rezervoval. O tomtoúkonu sepíše pracovník recepce protokol.

15. Host je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout v pokoji světla, zavřít okna, uzavřítpokojové dveře a předat klíče na recepci ubytování.

16. Host zaplatí za ubytování a služby s tím spojené na začátku ubytování. Ceny za ubytování se řídí dle platnéhoceníku, který je k nahlédnutí na recepci ubytování.

17. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že jej poruší, mají Apartmány Stříbrňákprávo od smlouvy o poskytnutí ubytovacích služeb odstoupit před uplynutím sjednané doby.

18. Wifi připojení. Síť: apartmany Heslo: internet